II edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na najlepszą pracę naukową z zakresu farmakologii

Dotyczy prac opublikowanych w okresie 01.01.2019-31.12.2022.

Regulamin
konkursu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na najlepszą pracę z zakresu farmakologii
z dnia 24.05.2018

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą oryginalną pracę z zakresu farmakologii (zwanego dalej „konkursem”). Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Polskim Towarzystwem Farmakologicznym (zwanym dalej „Organizatorem”) a uczestnikiem konkursu ( zwanym dalej „Uczestnikiem”)
 2. Regulamin „konkursu” dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego https://ptf.info.pl/.
 3. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Farmakologiczne (PTF) z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1B, 02-091 Warszawa wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000251185 .

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się na pół roku przed datą organizacji zjazdu PTF i powtarzany jest cyklicznie.
 2. Osoby biorące udział w konkursie mogą zdobyć nagrodę pieniężną lub wyróżnienie za najlepszą pracę z zakresu farmakologii.
 3. O wygranej w konkursie laureaci będą powiadamiani przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną.

Komisja konkursowa

 1. Komisję konkursową stanowią aktualni członkowie Zarządu Głównego PTF
 2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Prezydium PTF.
 3. Zadaniem Komisji konkursowej jest:
  • przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem konkursu,
  • dbanie o zachowanie zasad bezstronności i obiektywizmu.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem zgłaszającym pracę może być tylko członek PTF nie mający zaległości w opłacie składek członkowskich w momencie zgłaszania pracy do konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału aktualni członkowie Zarządu Głównego PTF.
 4. Dopuszcza się współautorstwo członków Zarządu Głównego PTF w zgłoszonej do konkursu pracy, ale wówczas członek Zarządu Głównego PTF nie uczestniczy w ocenie własnej pracy.

Zasady i przebieg zgłoszenia

 1. Uczestnik zgłasza drogą elektroniczną pracę wraz z deklaracją zgłoszenia (załącznik nr 1) do Przewodniczącego Zarządu lokalnego oddziału PTF.
 2. Uczestnik konkursu reprezentujący daną pracę powinien być jej pierwszym autorem i afiliować się polską jednostką naukową.
 3. Zgłoszona praca powinna być opublikowana lub przyjęta do druku w okresie między kolejnymi kongresami PTF.
 4. Przedłożenie pracy do konkursu wymaga pisemnego oświadczenia uczestnika o poinformowaniu pozostałych autorów o zgłoszeniu i uzyskaniu ich zgody (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 5. Zarząd Oddziału zgłasza do konkursu nie więcej jak 1 pracę na 10-u członków PTF.
 6. Liczbę prac, które może zgłosić Oddział ustala Skarbnik Towarzystwa.
 7. Prace zgłasza się do Przewodniczącego Zarządu Oddziału lokalnego co najmniej na pół roku przed kongresem PTF.
 8. Przewodniczący Zarządu Oddziału lokalnego wysyła zakwalifikowane prace w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy przed datą organizacji kongresu PTF.

Zasady Oceny

 1. Sekretarz ZG PTF wysyła prace do członków komisji w terminie pozwalającym na dokonanie oceny zakwalifikowanych publikacji trwającym przynajmniej 60 dni.
 2. W ocenie pracy pod uwagę brane będą następujące kryteria:
  • innowacyjność,
  • nowoczesność metod,
  • znaczenie dla rozwoju nauki,
  • znaczenie praktyczne,

   Oceniane w sakli od 1 do 5.
 3. Członkowie komisji wysyłają ankietę z formularzem oceny drogą elektroniczną do Sekretarza ZG PTF najpóźniej w terminie 20 dni przed zjazdem PTF
 4. Nagrodę wygrywa praca, która uzyskała największą liczbę punktów.
 5. W przypadku równej liczby punktów pod uwagę będzie brana punktacja ministerialna i współczynnik IF czasopisma.
 6. W przypadku, gdy co najmniej dwie prace uzyskają taką samą liczbę punktów przyznane zostaną równorzędne nagrody, a nagroda pieniężna zostanie podzielona na równe części.
 7. Wyróżnienia uzyskują prace, które otrzymały kolejno drugą i trzecią największą liczbę punktów.

Nagrody

 1. W konkursie zostaje przyznana nagroda główna za najlepszą pracę z zakresu farmakologii oraz dwa wyróżnienia.
 2. Nagrodą główną jest dyplom PTF za najlepszą pracę z zakresu farmakologii i nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł netto, którą otrzymuje uczestnik zgłaszający pracę. Zwycięzca konkursu jest zaproszony do wygłoszenia wykładu na Kongresie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Organizator pokrywa koszt uczestnictwa Zwycięzcy w kongresie.
 3. Uczestnicy, których prace, które uzyskały wyróżnienia otrzymują dyplom oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł netto.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego https://ptf.info.pl/ oraz przesłane pocztą elektroniczną do członków PTF.