Statut Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Rozdział I

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Farmakologiczne i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.

 1. Towarzystwo może powoływać Oddziały, podlegające legalizacji przez właściwą terenowo władzę administracji państwowej,
 2. Do prowadzenia działalności Towarzystwo może powoływać Sekcje oraz Komisje działające wg odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
  § 5.
  Towarzystwo, może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
  § 6.
 3. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Farmakologiczne” i z napisem pośrodku „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Farmakologiczne Zarząd Główny”, Oddziały Towarzystwa posługują się pieczęcią podłużną z napisem „Polskie Towarzystwo Farmakologiczne Oddział w ………….. „. Sekcje posługują się pieczęcią podłużną z napisem „Polskie Towarzystwo Farmakologiczne Sekcja…………”,
 4. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 5. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7.
Celem Towarzystwa jest:
• Organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii; zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnianie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki,
• Reprezentowanie polskiej farmakologii w kraju i za granicą.

§ 8.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie posiedzeń naukowych oraz zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych,
2) organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechnienia nauki,
3) ścisłą współpracę z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie farmakologii , toksykologii i nauk pokrewnych,
5) opiniowanie stanu i potrzeb farmakologii i toksykologii,
6) przyznawanie nagród za badania naukowe z zakresu farmakologii i toksykologii,
7) powoływanie komisji do wykonywania poszczególnych zadań,
8) prowadzenie doradztwa naukowego i konsultacji,
9) wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących obszaru swojego działania
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 10.
1) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która posiada uznany w jej kraju dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w farmakologii, toksykologii lub naukach pokrewnych.
2) Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa podanie z poparciem 2 członków zwyczajnych do Zarządu Głównego za pośrednictwem terenowo właściwego Oddziału, załączając informacje o ukończonych studiach wyższych, stopniach naukowych oraz o swych pracach naukowych. Osoba zamieszkała poza Polską składa wniosek bezpośrednio do Zarządu Głównego.
3) O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.

§ 11.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,
2) czynnego udziału w posiedzeniach, zjazdach, sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych, organizowanych przez Towarzystwo zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Główny,
3) zapoznania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów i Sekcji Towarzystwa,
4) noszenia odznaki organizacyjnej
§ 12.
Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego.
§ 13.
1) Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów członkom Towarzystwa, a także innym osobom z kraju i zagranicy, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, przyczyniającymi się do rozwoju farmakologii i toksykologii lub nauk pokrewnych.
2) Członek honorowy Towarzystwa posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3) Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
§ 14.
Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Oddziału,
2) skreślenia przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału z powodu długotrwałej, nie usprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 3 lata, pomimo trzykrotnego monitu,
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego , w szczególności w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych.
§ 16.
Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd Główny zgodnie z § 15, p.2 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.
§ 17.
Członkostwo członka wspierającego Towarzystwa ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego .
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 18.
1) Władzami Towarzystwa są : 1) Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, 2) Zarząd Główny Towarzystwa, 3) Główna Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński.
2) Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata.
3) Wybór wszystkich władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym .
4) Kadencja wszystkich władz Towarzystwa i Oddziałów rozpoczyna się i kończy w dniu Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 19.
Uchwały władz Towarzystwa i Oddziału są podejmowane i wybory władz są dokonywane zwykłą większością głosów przy obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania , w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wyjątek stanowią uchwały omówione w § 56.
§ 20.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów.
 2. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa może być zwyczajny lub nadzwyczajny i może się odbywać się w formie stacjonarnej, on-line lub hybrydowo.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny co trzy lata w związku z upływem kadencji Zarządu Głównego.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wybór przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) uchwalanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich, z możliwością okresowego przekazania tego uprawnienia Zarządowi Głównemu,
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa,
9) wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów, którzy sporządzają i podpisują protokół Walnego Zjazdu Delegatów,
§ 22.
Ustępujący członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, Zarządu Oddziału i Sekcji Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybierani ponownie, z wyjątkiem przewodniczącego Zarządu Głównego i przewodniczącego Zarządu Oddziału którzy mogą być wybrani jedynie na dwie kolejne kadencje.
§ 23.
1) W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział delegaci oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów wg klucza liczbowego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny.
2) Członkowie ustępującego Zarządu Głównego – jeśli nie zostali wybrani delegatami – biorą udział w Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym.
3) W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem doradczy biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
§ 24.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu.
§ 25.
1) Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek jednej dziesiątej ogółu członków Towarzystwa.
2) Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3) W nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa.
§ 26.
1) Zarząd Główny składa się z 9 członków Prezydium , wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, przewodniczących wszystkich Oddziałów Towarzystwa oraz przewodniczących wszystkich Sekcji Towarzystwa.
2) W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, poprzedni przewodniczący, przewodniczący elekt, sekretarz, skarbnik oraz 3 członków Prezydium Zarządu Głównego.
§ 27.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3) uchwalanie okresowych planów działalności naukowej i finansowanej oraz budżetu na lata następne,
4) zatwierdzenie bilansu,
5) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Towarzystwa ,
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych stałych i doraźnych i nadzorowanie ich działalności,
7) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych w zakresie farmakologii i toksykologii, działających na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny i nadzorowanie ich działalności,
8) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa o nadawanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa,
11) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie członków,
12) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów Towarzystwa i opracowywanie programu obrad,
13) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe,
14) wybieranie miejsca i terminu Walnych Zjazdów Delegatów, naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów oraz powoływanie komitetów organizacyjnych i komitetów programowych,
15) inicjowanie i popieranie wszelkich form działalności statutowej Towarzystwa,
16) przedstawianie Walnemu Zjazdowi Delegatów Towarzystwa kandydatów na przewodniczącego i członków Prezydium Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
17) Zarząd Główny w okresach nadzwyczajnych dostosowuje funkcjonowanie Towarzystwa do przepisów prawnych obowiązujących w danej chwili.

§ 28.
1) Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2) Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na pół roku w formie stacjonarnej, on-line lub hybrydowej
3) Na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Zarządu Głównego, zawierające projekt porządku obrad, przewodniczący Towarzystwa lub zastępujący go wiceprzewodniczący winien zwołać zebranie Zarządu Głównego w terminie najpóźniej 14 dni.

§ 29.
Zarząd Główny może upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do pełnienia w razie potrzeby niektórych jego obowiązków wymienionych w § 27. Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe zebrania z głosem doradczym osób, których obecność uzna za potrzebną. Protokoły zebrań Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
§ 30.
Przewodniczący Zarządu Głównego a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium Zarządu Głównego wyznaczony przez niego, wykonuje swoje obowiązki zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Główny regulaminem.
§ 31.
Sekretarz oraz skarbnik Zarządu Głównego wykonują swoje obowiązki zgodnie z regulaminami opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Główny .
§ 32.
1) Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z postanowieniami Zarządu Głównego.
2) Uchwały Prezydium Zarządu głównego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
3) Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku, w formie stacjonarnej, on-line lub hybrydowej

§ 33.
1) Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
2) Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród członków przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza.
3) Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osób. W razie nieobecności członka zastępuje go jeden z zastępców członka zaproszony przez przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 34.
1) Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, oszczędności i legalności, 2) złożenie na Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności i wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 3) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w tym zakresie, 4) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego bądź w przypadku szczególnej wagi Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, 5) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa i opracowanie dla nich regulaminów.
2) Przewodniczący lub w jego zastępstwie członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium zarządu Głównego z głosem doradczym.
§ 35.
1) Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
2) Sąd Koleżeński wybiera spośród członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3) Sąd Koleżeński działa w składzie 3 członków. W razie nieobecności członka zastępuje go zastępca członka zaproszony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
§ 36.
1) Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Towarzystwa oraz do wydawania orzeczeń, o których jest mowa w §15 p. 3.
2) Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.
3) Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.
4) Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać kary:
1.upomnienia,
2.nagany,
3.zawieszenia w prawach członkowskich na okres 2 lat,
4.wykluczenia z Towarzystwa.
Rozdział V
Oddziały terenowe Towarzystwa
§ 37.
1) Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 10 członków Towarzystwa,
2) Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

§ 38.
Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 39.
1) Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału,
2) Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
§ 40.
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co trzy lata w związku z upływem kadencji Zarządu Oddziału , najpóźniej do 4 tygodni przed Walnym Zjazdem Delegatów Towarzystwa,
2) O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni wcześniej.
§ 41.
Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
1) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz zarządu Głównego,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) ustalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) ewentualne zgłoszenie dodatkowych kandydatów do Zarządu Oddziału w liczbie nie przekraczającej połowy członków Zarządu Oddziału,
5) wybór w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa według klucza ustalonego przez Zarząd Główny.
7) wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Oddziału, którzy sporządzają i podpisują protokół Walnego Zgromadzenia Oddziału.
§ 42.
1) W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem decydującym udział biorą: wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa należący do danego Oddziału.
2) W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem doradczym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.
§ 43.
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, komisji rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków Oddziału.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 44.
1) Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.
2) Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.
§ 45.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
3) uchwalenie okresowych planów działalności naukowej i finansowej,
4) współdziałanie z Zarządami Oddziałów innych stowarzyszeń naukowych,
5) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o przyjmowanie i skreślenie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa,
6) Zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
7) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
8) występowanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Komisji Nagród z wnioskami o przyznanie nagród,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału i opracowanie porządku obrad,
10) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału kandydatów na przewodniczącego i członków do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 46.
Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 47.
1) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2) Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje i prowadzi przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.
3) Na pisemne żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub połowy członków Zarządu Oddziału, przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu winien zwołać posiedzenie Zarządu Oddziału najpóźniej w ciągu 7 dni.
§ 48.
Przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Oddziału pełnią swoje obowiązki w oparciu o regulaminy opracowane i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
§ 49
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i 2 członków.
§ 50.
1) Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy, przeprowadzana co najmniej raz w roku, kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej.
2) Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
3) Przewodniczący lub w jego zastępstwie członek Komisji rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
§ 51.
1) Działalność finansowa Oddziału opiera się na dochodach: 1) ze składek członków zwyczajnych i wspierających, 2) z dotacji i darowizn osób prawnych i fizycznych, 3) z dotacji Zarządu Głównego.
2) Zarząd Główny może przekazać do 50% składek zebranych w Oddziale na potrzeby związane z działalnością statutową tego oddziału.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 52.
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 53.
Na fundusze Towarzystw składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływ z działalności statutowej,
3) dotacje i subwencje.
§ 54.
Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, a w razie braku postanowienia w tej sprawie postępowanie odbywa się zgodnie z art. 38 ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach”.
§ 55.
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwu członków Zarządu Głównego: przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego oraz skarbnika albo sekretarza
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązywanie się Towarzystwa
§ 56.
Uchwałę o zmianie statutu Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim

§ 57.
Uchwałę o rozwiązywaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim
§ 58.
Działalność Towarzystwa może się odbywać w trybie stacjonarnym, on-line lub hybrydowym.

Aktualizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego: 27 września 2022 rok.

Plik pdf: Statut PTF

🤞 Zapisz się na PTF newsletter

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości z PTF i akceptujesz naszą Politykę prywatności. W każdym momencie możesz wypisać się z subskrypcji.